Vekové kategórie:

• Kategória A – rok narodenia: 2009 a neskôr / 6 – 8 min.

• Kategória B – rok narodenia: 2007 – 2008 / 8 – 10 min.

• Kategória C – rok narodenia:: 2005 – 2006 / 10 – 12 min.

• Kategória D – rok narodenia:: 2001 – 2004 / 10 – 12 min.

• Kategória E – rok narodenia:: 1994 – 2000 / 12 – 15 min.

Súťaž prebehne jednokolovo vo všetkých kategóriách.

Program:

Voľný program pozostáva najmenej z dvoch skladieb rôznych štýlových období zahraný spamäti. Súťažiaci musia dodržať časový limit.

  • Súťaž sa uskutoční prostredníctvom video nahrávok uverejnených na www.youtube.com vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu.
  • Video nahrávka musí byť nahraná bez strihov a editovania na jeden statický záber s kamerou mierne vzdialenou od súťažiaceho.
  • Je dovolené nahrať jednotlivé skladby ako samostatné nahrávky (to znamená jedna nahrávka = jedna skladba). Na YouTube treba umiestniť jedno video so všetkými skladbami s jednou internetovou linkou.
  • Tvár a ruky súťažiaceho musia byť viditeľné počas celej nahrávky.
  • Videonahrávka (nie staršia ako 3 mesiace) musí byť zverejnená na www.youtube.com na kanáli súťažiaceho, rodiča, školy atď. Súťažiaci uvedie do prihlášky presnú internetovú linku.
  • Súťaž je rozdelená do 5 vekových kategórií. Súťažiaci všetkých národností sa môžu zúčastniť.
  • Organizátor si vyhradzuje právo neotvoriť kategóriu alebo zrušiť súťaž (v takomto prípade bude príslušný účastnícky poplatok vrátený), príp. skrátiť prihlasovacie obdobie z kapacitných dôvodov.
  • Elektronickú prihlášku spolu s internetovým odkazom na nahrávku a so zaplateným účastníckym poplatkom 40 Eur treba poslať do 30. 4. 2021.
  • Výsledky spolu s odkazmi na nahrávky ocenených súťažiacich organizátor zverejní do 1. 6. 2021.

• Prihláška na súťaž sa automaticky považuje za súhlas s pravidlami súťaže.

• Nedodržanie vyššieuvedených pravidiel môže viesť k diskvalifikácii súťažiaceho.

Pre prihlásenie sa a ďalšie informácie navštívte www.bratislavaguitarcompetition.eu

Prihláška sa vypĺňa on-line na: http://bratislavaguitarcompetition.eu/sk/prihlaska/ alebo sa pošle na e-mail: ergon@ergon.sk spolu s oskenovaným potvrdením o bankovom prevode registračného poplatku.

• Konečný termín prihlášky a úhrady registračného poplatku je 30. apríla 2021.

Registračný poplatok:

40 €

Registračný poplatok musí byť uhradený do 30. apríla 2021 bankovým prevodom na účet organizátora:

Príjemca: Ergon Art

Číslo účtu (IBAN): SK24 7500 0000 0040 0391 0227

Banka: ČSOB Bratislava

Swift: CEKOSKBX

Variabilný symbol: dátum narodenia súťažiaceho (rrrrmmdd)

Do informácie pre príjemcu treba uviesť meno a kategóriu súťažiaceho.

Bankové poplatky znáša platiteľ.

Registračný poplatok je nevratný.